ИОНООБМЕННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В АППАРАТАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

  • Сергей Валентинович Натариеев Ивановский государственный химико-технологический университет
  • Дмитрий Евгеньевич Захаров Ивановский государственный химико-технологический университет
  • Николай Александрович Лапшин Ивановский государственный химико-технологический университет
Ключевые слова: ионообменный аппарат, технология очистки воды, ионы тяжелых металлов

Аннотация

Проведен анализ работы ионообменных аппаратов периодического и непрерывного действия для очистки воды от ионов тяжелых металлов. Для сравнения были выбраны аппараты периодического действия с неподвижным вертикальным, горизонтальным и кольцевым слоем ионита, а также непрерывно действующие аппараты: однокамерный ионообменный аппарат с псевдоожиженным слоем ионита, аппарат с секционированным псевдоожиженным слоем ионита и пульсационная колонна с провальными тарелками КРИЗМ. Эффективность работы аппаратов оценивали по следующим показателям: удельная производительность аппарата, степень очистки воды, степень использования обменной емкости ионита и другим показателям. Отмечены достоинства и недостатки работы ионообменных аппаратов. Даны рекомендации по повышению эффективности работы аппаратов.

Литература

Ionity v himicheskojtekhnologii / Otv. Red. B.P. Nikol'skiji P.G. Romankov. L.: Himiya, 1982. 416 s.

Slizneva T.E., Natareev S.V. Matematicheskoemodelirovanieionnogoobmena v apparate so

stacionarnymsloemzernistogoionita. Teoreticheskieosnovjhimichskoytekhnologii. 2004. T. 38. № 2. S. 181–184.

Dubkova E.A., Natareev S.V., Nikiforova T.E., Harchenko I.S.

Matematicheskoeopisanieprocessaiolnoobmennogoizvlecheniyatyazhelyhmetallovnaprirodnomisinteticheskomsorbe

ntah. Izvestiyavuzov. Himiyaihimicheskayatekhnologiya. 2013. T. 56. № 11. S. 124–127.

Novyjspravochnikhimikaitekhnologa.

Syr'eiproduktypromyshlennostiorganicheskihineorganicheskihveshchestv. CH. II. SPb.: ANO NPO «Professional»,

1142 s.

Natareev S.V., Bykov A.A., Zaharov D.E., Natareev O.S. Dinamikasorbciiidesorbciiionovmedi v

kol'cevom sloe kationita. Izvestiyavuzov. Himiyaihimicheskayatekhnologiya. 2015. T. 58. № 10. S. 73–76.

Natareev S.V., Perov R.P., Bykov A. A. Ionoobmennayaadsorbciya v odnokamernomapparate s

kipyashchimsloemionita // Nadezhnost' idolgovechnost' mashinimekhanizmov: sbornikmaterialov VII

Vserossiyskajnauchaj–prakticheskajkonferentsya, posvyashchennoj 50–letiyu so

DnyaobrazovaniyauchebnogozavedeniyaiGodupozharnojohranyRossii, Ivanovo; pod obshch. red. V.V. Kiseleva.

Ivanovo, 2016. S. 116–120.

Bykov A.A., Natareev O.S., Natareev S.V. Ionoobmennayaadsorbciya v odnokamernomadsorbere

skipyashchimsloemionita // Perspektivyrazvitiyaisovremennyeproblemyobrazovaniya, naukiiproizvodstva:

materialyVserossijskojnauchno-prakticheskojkonferencii, posvyashchennoj 50–letiyugorodaNizhnekamsk: v 2–h t.

T. 1. Nizhnekamsk, 2016. C. 130–134.

Natareev S.V., Bykov A.A., Zaharov D.E., Nikiforova T.E. Ionnyjobmen v

apparatekipyashchegosloyanepreryvnogodejstviya. Himiyaihimicheskayatekhnologiya. 2017. T. 60. № 2. S. 85–90.

Natareev S.V., Dubkova A.E., Nikiforova T.E., Natareev O.S., Bykov A.A.

Ionoobmennoeizvlechenieionovdvuhvalentnyhmetallov v tarel'chatojkolonne so vzveshennymsloemkationita.

Himiyaihimicheskayatekhnologiya. 2015. T. 58. № 1. S. 75–80.

D'yakonov V.S., Miheev L.K., Brodeckij O.A.

Ochistkasbrosovyhvodotnikelyanapul'sacionnojsorbcionnojkolonne. Cvetnyemetally. 1975. № 9. S. 30–32.

Natareev S.V., Bykov A.A., Belyaev S.V. Ionoobmennayaadsorbciyaionovtyazhelyhmetallov v

pul'sacionnojkolonne. Pozharnayaiavarijnayabezopasnost'. 2016. № 2. S. 38–44.

Natareev S.V., Bykov A.A., Zaharov D.E. Ionnyjobmen v pul'sacionnojkolonnenepreryvnogodejstviya.

Vektornauki TGU. 2016. № 4 (38). C. 38–44.

Ashirov A. Ionoobmennayaochistkastochnyhvod, rastvorovigazov. L.: Himiya, 1983. 295 s.

Volzhinskij A.I., Konstatninov V.A. Regeneraciyaionitov. Teoriyaprocessairaschetapparatov. L.: Himiya,

240 s.

Опубликован
2019-08-06
Как цитировать
Натариеев, С., Захаров, Д., & Лапшин, Н. (2019). ИОНООБМЕННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В АППАРАТАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение, 58(2), 150-159. извлечено от http://snt-isuct.ru/article/view/1515
Раздел
Инженерно-технически науки, машиностроение и технологии