ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ТРУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  • Татьяна Евгеньевна Быкова ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Ключевые слова: иматицонное моделирование, рынок труда, агент-ориентированние модели, экономические агенты, безработица

Аннотация

В статье обоснована необходимость создания имитационной модели рынка труда, приводится анализ последних публикаций по теме «Имитационное моделирование рынка труда». Рассмотрено понятие имитационного моделирования, сформулированное разными авторами. Выделены основные виды имитационного моделирования сложных систем. В работе описаны критерии программного продукта, используемого для создания имитационной модели рынка труда, обоснован выбор в пользу программной среды AnyLogic. Также в статье изложено создание и анализ агент-ориентированной модели рынка труда Алтайского края, отражающей текущее состояние на рассматриваемом рынке труда. В результате исследования была получена имитационная модель рынка труда Алтайского края, также проведен его сценарный анализ в рамках консервативного, инновационного и форсированного сценариев. 

Литература

1. Gorelova, G.V. Issledovaniya ryn-ka truda na osnove sinteza dinamichesko-go i kognitivnogo modelirovaniya / G.V. Gorelova, A.V. Maslennikova, E.N. So-kolova // Vestnik Rossijskogo novogo universiteta: CHelovek i obshchestvo. – 2017. – №1. – s. 18-22.
2.Gorelova, G.V. Imitacionnoe mo-delirovanie kak instrument issledova-niya regional'nogo rynka truda / G.V. Go-relova, M.V. Mandel' // Vestnik Ady-gejskogo gosudarstvennogo universiteta. –2012. – № 4 – S. 230-240.
3.Karpov, YU. Imitacionnoe modeli-rovanie sistem. Vvedenie v modelirova-nie s AnyLogic 5 / YU. Karpov. – SPb.: BHV-Peterburg, 2005. – 400 s.
4.Miheeva, T. V. Obzor sushchestvuyu-shchih programmnyh sredstv imitacionno-go modelirovaniya pri issledovanii me-hanizmov funkcionirovaniya i upravle-niya proizvodstvennymi sistemami / T.V. Miheeva // Izvestiya Altajskogo gosudar-stvennogo universiteta. – 2009. – s. 87-90.
5.Nazarov, A.SH. Analitiko-imitacionnoe modelirovanie prognozi-rovaniya rynka truda (na materialah Res-publiki Tadzhikistan): avtoref. diss. … kand. ehk. nauk: 08.00.13 / Nazarov Akbar SHarifovich. – Dushanbe, 2011. – 23 s.
6. Parinov, S. I. Novye vozmozhno-sti imitacionnogo modelirovaniya soci-al'no-ehkonomicheskih sistem / S. I. Pa-rinov // Iskusstvennye soobshchestva. – 2007. – № 3-4. – S. 30-45.
7. Porfir'ev, E. E. Modelirovanie tekushchih tendencij na rossijskom rynke truda / E. E. Porfir'ev // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. EHkonomika. –2017. – № 37. – S. 85-94.
8. CHekmareva, E.A. Vosproizvodstvo trudovogo potenciala kak ob"ekt imita-cionnogo modelirovaniya / E. A. CHekma-reva // Problemy razvitiya territorii. – 2016. – № 6. – S. 167-179.
9. CHemodurov, V.T. Modelirovanie sistem: monografiya / V.T. CHemodurov, EH.V. Litvinova. – Simferopol': IT «ARIAL», 2016. – 236 s.
10. CHuchkalova, S. V. Imitacionnaya model' rynka truda Kirovskoj oblasti / S. V. CHuchkalova // Obshchestvo, nauka, in-novacii. – 2014. – S. 833-835.
11. YAkovleva, M.S. Imitacionnoe modelirovanie: podhody, ehtapy, sushchest-vuyushchie programmnye sredstva / M.S. YAkovleva // Aktual'nye problemy avia-cii i kosmonavtiki. – 2016. – №12. – S. 129-131.
12. Upravlenie Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Altaj-skomu krayu i Respublike Altaj: ofic. sajt [EHlektronnyj resurs]. – URL: http://www.gks.ru/region/docl1101/IssWWW.exe/Stg/d1710/iii/2.htm (da-ta obrashche-niya: 15.01.2018).
13. Trud i zanyatost' v Rossii. 2017: Stat. sb. – M., 2017. – 261 s. [EHlektron-nyj resurs]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/trud_2017.pdf (data obrashcheniya: 21.01.2018).
14. Postanovlenie Administracii Altajskogo kraya ot 24.12.2013 № 684 «O strategii razvitiya sfery truda i zanya-tosti naseleniya Altajskogo kraya do 2025 goda»: Interaktivnyj portal po trudu i zanyatosti naseleniya Altajskogo kraya [EHlektronnyj resurs]. – URL: https://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor /%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/post2025_strategia.pdf (data obrashcheniya: 01.02.2018).
15. Regiony Rossii. Social'no-ehkonomicheskie pokazateli. 2017: R32 Stat. sb. / Rosstat.  M., 2017.  1402 s. [EHlektronnyj resurs]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg-pok17.pdf (data obrashcheniya: 05.02.2018).
Опубликован
2019-05-20
Как цитировать
Быкова, Т. (2019). ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ТРУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение, 57(1), 21-30. извлечено от http://snt-isuct.ru/article/view/1234
Раздел
Экономические науки